Juridische informatie

 

De website www.bailleul.com bevat algemene informatie over Laboratoires Bailleul en haar producten en is bestemd voor iedereen: het brede publiek, gezondheidswerkers, journalisten en studenten. De op deze site verstrekte informatie is bedoeld om de directe relatie tussen de bezoekers van de site en gezondheidswerkers te verbeteren, niet om deze te vervangen.

ALGEMENE INFORMATIE

Laboratoires Bailleul International, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 110.000 CHF, hoofdkantoor gevestigd aan de Rue de Lyon 109 – 1203 Genève – Zwitserland, geregistreerd in het handelsregister van het kanton van Genève onder het nummer CH-660-1529012-5-CHE-182.074.614 TVA (hierna: de “Vennootschap”), heeft deze website http://www.bailleul.com (hierna genoemd: de “Website”) samengesteld.
De website wordt gehost door de firma Infomaniak network SA, Avenue de la Praille, 26-1227 Carouge – BTW-nr.: CHE-103.167.648.

Laboratoires Bailleul International onderhoudt de Website en hecht daarbij bijzonder veel waarde aan de kwaliteit, volledigheid en veiligheid van de gepubliceerde informatie. Bovendien neemt Laboratoires Bailleul International alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Website naar behoren functioneert.

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de Website of als u een vraag heeft over de Website zelf, kunt u de volgende adresgegevens gebruiken om contact met ons op te nemen: Laboratoires Bailleul International, Rue de Lyon 109, 1203 Genève – contact@bailleul.com
Algemene gebruiksvoorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

Toegang tot de Website en het gebruik van de inhoud vallen binnen het kader van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Door de Website te bezoeken en gebruiken, geeft u aan dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE

De informatie op deze Website is bestemd voor gebruik door particuliere personen en/of gezondheidswerkers die in Zwitserland wonen. De Website kan eveneens vanuit andere landen worden bezocht, waarbij de in die landen geldende regelgeving kan afwijken van de Zwitserse regelgeving. De informatie op de website is daarom mogelijk niet van toepassing of in overeenstemming met de regelgeving die buiten Zwitserland geldt.

Deze website en de inhoud van deze website zijn niet bestemd, noch goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten, door burgers of gebruikers woonachtig in de VS.

VOORWAARDEN VOOR HET BEZOEKEN VAN PAGINA’S DIE VOORBEHOUDEN ZIJN AAN GEZONDHEIDSWERKERS

Toegang tot de pagina’s in kwestie is voorbehouden aan professionele gebruikers die vooraf het registratieformulier hebben ingevuld en vervolgens een gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen.
De gebruiker garandeert dat de informatie die hij/zij heeft verstrekt tijdens de registratieprocedure, correct is. De gebruiker verbindt zich om Laboratoires Bailleul direct schriftelijk (per post, fax, e-mail) te informeren indien deze informatie wijzigt.
De gebruikersnaam en wachtwoord die worden toegewezen aan gebruikers, zijn strikt persoonlijk. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het geheimhouden van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Hij/zij is eveneens verantwoordelijk voor alle aanvragen en, meer in het algemeen, voor alle acties die mogelijk worden uitgevoerd onder zijn/haar gebruikersnaam en/of met zijn/haar wachtwoord.
De rechten die aan de gebruiker zijn toegekend en de voordelen die daaruit voortvloeien, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ieder gebruik van de Website met behulp van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord wordt beschouwd als gebruik door de gebruiker in kwestie. De gebruiker in kwestie is verantwoordelijk voor verlies, misbruik of onrechtmatig gebruik van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord en de gevolgen die hieruit voortvloeien. De gebruiker dient in dat geval Laboratoires Bailleul International direct te waarschuwen, zodat ervoor kan worden gezorgd dat het bij de registratie aan de gebruiker toegewezen wachtwoord, onmiddellijk gewijzigd wordt.
Om technische of veiligheidsredenen kan Laboratoires Bailleul International de gebruikersnaam en/of het wachtwoord dat bij de registratie aan iedere gebruiker zijn toegewezen, wijzigen.
Aard en reikwijdte van de op de site gepubliceerde informatie

Op de Website kunnen in verband met de inhoud van de Website eventueel meningen van deskundigen in een bepaald vakgebied of uittreksels uit krantenartikelen gepubliceerd worden. Dergelijke informatie geeft uitsluitend de mening weer van de geraadpleegde deskundige of van de auteur van het gepubliceerde artikel en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de vennootschap.
De Website kan eveneens informatie bevatten over gezondheid, lichamelijke conditie, een medisch vakgebied of medische behandelingen die uitsluitend betrekking heeft op mensen. Deze informatie vormt in geen geval medisch advies en wordt uitsluitend op de Website gepubliceerd voor informatieve doeleinden.
U mag deze informatie in geen geval gebruiken om een medische diagnose te stellen aangaande een ziekte, lichamelijk probleem of om geneesmiddelen voor te schrijven of te gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw arts of apotheker te raadplegen, die als gezondheidswerkers uitsluitend bevoegd zijn om u een advies te geven dat bij uw specifieke situatie past.
Derhalve erkent u dat het Vennootschap in verband met de op de Website aangeboden informatie en diensten niet aansprakelijk kan worden gesteld en accepteert u dat het gebruik van deze informatie en diensten volledig plaatsvindt onder uw verantwoordelijkheid, toezicht en leiding.

Tot slot kan de op de Website aanwezige en gepubliceerde informatie direct of indirect naar producten, programma’s en diensten van het Vennootschap verwijzen die in bepaalde landen of regio’s niet geadverteerd of beschikbaar zijn, onder een andere merknaam aangeboden worden en waarop per land verschillende voorschriften en gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat de Vennootschap de intentie heeft om deze producten, programma’s of diensten in uw land te verkopen. Voor informatie over de producten, programma’s en diensten die in uw land beschikbaar zijn, kunt u contact met ons opnemen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze Vennootschap is eigenaar van de domeinnaam http://www.bailleul.com. De Website is een auteursrechtelijk beschermd werk. De gehele Website en de onderdelen waaruit deze bestaat (bv. teksten, diagrammen, software, animaties, afbeeldingen, foto’s, illustraties, schema’s, logo’s, audiofragmenten, muziek enz.) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, uitsluitend het eigendom van onze Vennootschap, die derhalve als enige bevoegd is om de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.
Dientengevolge is, overeenkomstig de bepalingen van de intellectuele eigendomswetgeving, wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van alle landen en overeenkomstige internationale overeenkomsten, het gebruik van de Website of delen ervan, met name door middel van downloaden, vermenigvuldigen, weergeven, verzenden of verspreiden, voor andere doelen dan voor persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden, strikt verboden. Bij overtreding van deze bepalingen bent u beboetbaar, zoals voorzien in de wetgeving inzake intellectueel eigendom en strafwetgeving, met name indien er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht en het merkenrecht, op grond van het Franse Burgerlijk Wetboek aangaande wettelijke aansprakelijkheid.
De merken en domeinnamen, evenals de tekeningen en modellen die op deze Website worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van onze Vennootschap, tenzij anders vermeld. Het reproduceren of gebruiken van deze merken, domeinnamen, tekeningen en modellen op welke manier om welke reden dan ook, is verboden, evenals het wijzigen ervan, zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is gevraagd.
Het staat de Vennootschap vrij om de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of verwijderen, of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken, zonder voorafgaande kennisgeving.

GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

Onze Vennootschap doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de op deze Website gepubliceerde informatie correct en actueel is. Toch garandeert onze Vennootschap op geen enkele manier dat deze informatie correct, volledig en actueel is. Onze Vennootschap biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, met betrekking tot de hele Website of een gedeelte ervan. In het bijzonder vormt de op de Website aanwezige informatie, in welke hoedanigheid dan ook, op geen enkele wijze een medisch advies. Dientengevolge betekent het feit dat u bepaalde rubrieken van de Website raadpleegt, niet dat u geen advies dient in te winnen van een gezondheidswerker (arts, kinderarts, apotheker enz.).
Onze Vennootschap kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en/of gevolgen hiervan, die voortvloeit uit het raadplegen en/of gebruiken van de Website. In het bijzonder aanvaardt onze Vennootschap geen enkele aansprakelijkheid indien de Website niet online of onbereikbaar is, noch voor softwarefouten of voor enige schade die voortvloeit uit frauduleuze handelingen die op de Website worden uitgevoerd door derden (zoals bijvoorbeeld hackers).
Onze Vennootschap neemt de nodige maatregelen om te zorgen voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van bestanden die persoonlijke gegevens bevatten die op de Website verzameld zijn. Onze Vennootschap heeft geen invloed op de risico’s die zijn verbonden aan de werking van het internet en wijst u erop dat er met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de over dit netwerk verzonden gegevens, zekere risico’s bestaan.

HYPERLINKS

De pagina’s van deze Website kunnen hyperlinks bevatten naar andere, door derde partijen beheerde websites. Deze hyperlinks naar websites van derden zijn simpelweg bedoeld om het navigeren te vereenvoudigen. Onze Vennootschap heeft geen enkele controle over de huidige of toekomstige inhoud van deze websites van derden waarnaar de hyperlinks op de Website leiden. Onze Vennootschap verwijst slechts naar deze websites van derden, maar is op geen enkele wijze betrokken bij de inhoud ervan.
Hieruit vloeit voort dat onze Vennootschap geen enkele (redactionele) verantwoordelijkheid aanvaardt met betrekking tot het bezoeken en/of de inhoud van websites van derden. Onze Vennootschap aanvaardt met name geen enkele verantwoordelijkheid in verband met inbreuk op het auteursrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten die kunnen voortvloeien uit het bezoeken van een pagina via een hyperlink. De verantwoordelijkheid met betrekking tot illegale, onjuiste of onvolledige informatie die op een website van derden wordt gepubliceerd, en in het bijzonder voor schade die uit het gebruiken of niet gebruiken van deze informatie voortvloeit, kan uitsluitend worden toegeschreven aan de redacteur van de website in kwestie, en niet aan onze Vennootschap.

Hyperlinks naar de Website, uitgezonderd de hyperlinks naar de homepagina, kunnen alleen worden aangemaakt met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze Vennootschap, die te allen tijde en zonder schadevergoeding kan worden ingetrokken. In geen enkel geval mogen de pagina’s van de Website op de pagina’s van een andere website worden opgenomen. In alle gevallen dienen bezoekers een melding te ontvangen dat zij de Website verlaten en naar een andere website gaan.

RECLAME VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN

De website bevat geen reclame voor producten of diensten.
Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Onze Vennootschap wijst u erop dat de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kunnen worden. Deze wijzigingen worden gepubliceerd door ze online te zetten en worden geacht zonder voorbehoud door u te zijn aanvaard wanneer u de Website bezoekt nadat ze online zijn gezet. Wij raden u aan deze rubriek regelmatig te raadplegen.

RECHTSGEBIED

Geschillen die samenhangen met deze Website vallen onder de rechtsbevoegdheid van de rechtbank van het kanton van Genève in Zwitserland, waarbij beroep kan worden aangetekend bij het Zwitserse bondsgerechtshof.