Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

Définitions

Klant : elke zakelijke klant of natuurlijke persoon volgens de artikelen 1123 en het Burgerlijk Wetboek, of elke rechtspersoon, die de Website bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Voorzieningen en diensten: https://bailleul.com/fr/ stelt Klanten ter beschikking

Content: alle elementen die samen de informatie van de Website vormen, in het bijzonder teksten, afbeeldingen en video’s.

Klantgegevens: hierna te noemen ‘Gegevens’ zijn alle persoonlijke gegevens die eventueel in bezit zijn van https://bailleul.com/fr/ voor het beheren van uw account, het beheren van de klantrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: de internetgebruiker die verbinding maakt met en bovengenoemde Website gebruikt.

Persoonsgegevens: de informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen waarop deze gegevens van toepassing zijn (Artikel 4 van Wet 78-17 van 6 januari 1978).

De termen ‘persoonlijke gegevens’, ‘betreffende persoon’, ‘toeleverancier’ en ‘gevoelige gegevens’ hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016-679).


1. FUNCTIES VAN DE WEBSITE.

Overeenkomstig Artikel 6 van Wet 2004-575 van 21 juni 2004 inzake betrouwbaarheid van de digitale economie, worden Gebruikers van de Website https://bailleul.com/fr/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van implementatie en monitoring:

Eigenaar: SA Laboratoires Bailleul International, aandelenkapitaal CHF 110.000,00, BTW-nummer CH-660-1529012-5-CHE-182.074.614, Rue de Bourgogne 31 1203 GENEVA

Publicatiemanager: LEAO – contact@bailleul.com

De publicatiemanager is een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Webmaster: LEAO – contact@bailleul.com

Web host: EVOK Altern8 SA - Rte des Arsenaux 9 - 1700 Fribourg – Suisse N° IDE : CHE-105.467.972

Functionaris gegevensbescherming: gdpr@bailleul.com

Deze juridische kennisgevingen m.b.t. de AVG zijn afkomstig van de générateur de mentions légales RGPD d'Orson.io


2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN.

De Website vormt het intellectuele eigendom dat onderhavig is aan de bepalingen van het Franse Wetboek Intellectueel Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of inhoud van de Website, deels of geheel, niet voor eigen doeleinden hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Door de Website https://bailleul.com/fr/ te gebruiken geeft de Klant aan volledig akkoord te gaan met de hieronder beschreven Algemene Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden; Gebruikers van de Website https://bailleul.com/fr/ worden derhalve uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen.

Normaal gesproken is deze Website op elk moment beschikbaar voor Gebruikers. https://bailleul.com/fr/ kan echter besluiten om de toegang tot de Website te onderbreken voor technisch onderhoud; in dat geval zal https://bailleul.com/fr/ zich inspannen om Gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de betreffende datums en tijdstippen. De Website https://bailleul.com/fr/ wordt door de verantwoordelijke van https://bailleul.com/fr/ regelmatig bijgewerkt. Dit betekent tevens dat de juridische bepalingen te allen tijde gewijzigd kunnen worden. Laatstgenoemde zijn niettemin bindend voor de Gebruiker, die wordt uitgenodigd om deze zo vaak mogelijk te raadplegen om kennis te nemen van eventuele veranderingen.


3. BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN.

De Website https://bailleul.com/fr/ is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://bailleul.com/fr/ streeft ernaar dat de informatie op de Website https://bailleul.com/fr/ zo nauwkeurig mogelijk is. https://bailleul.com/fr/ kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden of onvolkomenheden in de updates, ongeacht of deze zijn aangebracht door https://bailleul.com/fr/ of externe partners die deze informatie aanleveren.

Alle informatie op de Website https://bailleul.com/fr/ wordt verstrekt op indicatieve basis en kan aan verandering onderhevig zijn. Bovendien is de informatie op de Website niet uitputtend. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht vanaf het moment dat de informatie online werd geplaatst.


4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN VAN DE TECHNISCHE GEGEVENS.

De Website maakt gebruik van Javascript. De Website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige materiële schade als gevolg van het gebruik van de Website. Bovendien verbindt de Gebruiker van de Website zich ertoe om verbinding te maken met de Website met gebruik van recente apparatuur die geen virussen bevatten en beschikken over een up-to-date browser van de nieuwste generatie.
Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016-679) is de web host van
https://bailleul.com/fr/ gelokaliseerd binnen de Europese Unie.

Het is de doelstelling om een dienst aan te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De web host behoudt zich niettemin het recht voor om hostingdiensten zo kort mogelijk te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van de infrastructuur, storingen met betrekking tot de infrastructuur, of bij vermoedens van ongewone traffic voor de betreffende Voorzieningen en Diensten.

https://bailleul.com/fr/ en de web host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als storingen in of van de internetvoorziening, telefoonverbinding of computer- of telefoonapparatuur toegang tot de server verhinderen.


5. intellectueel eigendom en schending.

https://bailleul.com/fr/ is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en de gebruiksrechten van alle elementen die beschikbaar zijn op de Website, in het bijzonder teksten, beeldmateriaal, grafieken, logo’s, video’s, pictogrammen en audio. Zonder voorafgaande toestemming van https://bailleul.com/fr/ is elke vorm van reproductie, weergave, wijziging, publicatie en aanpassing verboden, geheel of gedeeltelijk, van alle of een deel van de elementen van de Website, ongeacht het gebruikte middel of de gebruikte procedure.

Elk ongeoorloofd gebruik van de Website of enige elementen die deze bevat, wordt beschouwd als schending en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de Artikelen L.335-2 en het Franse Wetboek Intellectueel Eigendom.


6. bEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

https://bailleul.com/fr/ treedt op als uitgever van de Website. https://bailleul.com/fr/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://bailleul.com/fr/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het bezoeken van de Website en/of schade die voortvloeit uit gebruik van apparatuur dat niet voldoet aan de specificaties zoals vermeld onder rubriek 4, en/of het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://bailleul.com/fr/ kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van inkomen of marktaandeel en/of mogelijkheden) die voortvloeit uit het gebruik van de Website https://bailleul.com/fr/. Interactieve onderdelen van de Website (de mogelijkheid om vragen te stellen in de rubriek Contact) zijn beschikbaar voor Gebruikers. https://bailleul.com/fr/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze rubriek is geplaatst en die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt https://bailleul.com/fr/ zich tevens het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van racistische, kwetsende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, beeldmateriaal, enz.).


7. beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 inzake het vertrouwen in de digitale economie, de wet op gegevensbescherming van 6 augustus 2002 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Laboratoires Bailleul International is de verantwoordelijke partij voor het verwerken van de Persoonsgegevens die verzameld worden als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van Gebruiker en zijn/haar navigeren op de Website. https://bailleul.com/fr/ wordt vertegenwoordigd door Dhr. COUPE, de wettelijke vertegenwoordiger.

Zijnde de verantwoordelijke partij voor het verwerken van de gegevens die het verzamelt, verbindt https://bailleul.com/fr/ zich ertoe te handelen in overeenstemming met het kader van de geldende wettelijke bepalingen. De klant is met name verantwoordelijkheid om de doeleinden van deze gegevensverwerking vast te stellen, en om potentiële en daadwerkelijke Gebruikers, vanaf het moment dat deze daarvoor toestemming hebben gegeven, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun Persoonsgegevens en om een register van deze verwerkingen bij te houden die overeenkomt met de realiteit. Bij elke verwerking van Persoonsgegevens door https://bailleul.com/fr/ neemt https://bailleul.com/fr/ alle redelijke maatregelen om zich te verzekeren van de nauwkeurigheid en relevantie van de Persoonsgegevens met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://bailleul.com/fr/ deze verwerkt.

7.2 Rechtsgrond

De juridische basis voor verwerking is het gerechtvaardigd belang van Laboratoires Bailleul International. /. Dit legitieme belang bestaat uit het beheer van de verzoeken die we van internetgebruikers via de openbare Website https://bailleul.com/fr/ ontvangen.

7.3 Doeleinden met betrekking tot de verzamelde gegevens

https://bailleul.com/fr/ zal alle of een deel van de gegevens verwerken voor:

  • faciliteren van navigatie op de Website en beheer en traceerbaarheid van de door de Gebruiker bestelde voorzieningen en diensten: verbindings- en gebruiksgegevens van de Website, facturering, bestelgeschiedenis, enz.

  • het voorkomen en bestrijden van computerfraude (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hashing)

  • verbeteren van de navigatie op de Website: verbindings- en gebruiksgegevens

  • het eventueel uitvoeren van tevredenheidsenquêtes op https://bailleul.com/fr/: e-mailadres

  • het uitvoeren van voorlichtingscampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Laboratoires Bailleul International niet verkocht; deze worden uitsluitend gebruikt voor noodzakelijke en/of statistische of analytische doeleinden.

7.4 Recht op toegang, rectificatie en aantekenen van bezwaar

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben Gebruikers van https://bailleul.com/fr/ de volgende rechten:

·        het recht op toegang (Artikel 15 van de AVG) en rectificatie (Artikel 16 van de AVG), bijwerken en de volledigheid van de gegevens van Gebruiker, en het recht op blokkeren of verwijderen van deze gegevens (Artikel 17 van de AVG) als zij onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd zijn, of als verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren ervan verboden is

·        het recht om toestemming te allen tijde in te trekken (Artikel 13-2c van de AVG)

·        het recht om het verwerken van de gegevens van Gebruiker te beperken (Artikel 18 van de AVG)

·        het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de gegevens van Gebruiker (Artikel 21 van de AVG)

·        het recht op overdraagbaarheid van de door Gebruiker verstrekte gegevens als deze op basis van hun toestemming of op basis van een contract onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking (Artikel 20 van de AVG)

·        het recht van Gebruiker om te bepalen wat er met zijn/haar gegevens gebeurt bij overlijden van Gebruiker en om de externe partij te kiezen aan wie Laboratoires Bailleul International deze gegevens al dan niet dient te communiceren.

Zodra Laboratoires Bailleul International kennisneemt van het overlijden van een Gebruiker en in afwezigheid van diens voorafgaande instructies, verbindt Laboratoires Bailleul International zich ertoe om de gegevens van Gebruiker te vernietigen.

7.4 Contact voor het uitoefenen van uw rechten

Indien de Gebruiker wil weten hoe Laboratoires Bailleul International zijn/haar Persoonsgegevens gebruikt, of om een in de vorige rubriek beschreven recht uit te oefenen, kan de Gebruiker contact opnemen met Laboratoires Bailleul International:

Per e-mail via dit adres: gdpr@bailleul.com

Per post naar dit adres:

PharMarketing, Data Protection Officer (functionaris gegevensbescherming), Bailleul Laboratories International, 8 Rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois, Frankrijk

In dat geval dient Gebruiker aan te geven welke Persoonsgegevens hij/zij door Laboratoires Bailleul International wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij/zij zich identificeert middels een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen die aan Laboratoires Bailleul International zijn opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van bestanden. Verder kunnen Gebruikers van https://bailleul.com/fr/ een claim indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar zij woonachtig zijn.

7.5 Bewaartermijn van gegevens

Over het algemeen worden uw Persoonsgegevens bewaard tot 2 (twee) jaar na de laatste vraag die u via onze Website heeft gesteld of tot 2 (twee) jaar na aflopen van onze commerciële relatie met u. 7.6 Niet-overdracht van Persoonsgegevens

Laboratoires Bailleul International onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van over haar klanten verzamelde Gegevens naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of dat door de Europese Commissie als ‘ongeschikt’ wordt erkend, zonder voorafgaande kennisgeving hiervan aan de Klant. Laboratoires Bailleul International is echter vrij om in zijn keuze van technische en commerciële partners, mits deze voldoende zekerheid bieden om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016-679).

Laboratoires Bailleul International verbindt zich ertoe alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Gegevens te waarborgen, en in het bijzonder dat deze niet worden gedeeld met onbevoegde personen. Mocht Laboratoires Bailleul International echter kennisnemen van een incident waarbij de integriteit of vertrouwelijkheid van Klantgegevens is aangetast, dan moet laatstgenoemde de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem/haar informeren over de genomen corrigerende maatregelen. Dat gezegd verzamelt Laboratoires Bailleul International geen zogenaamde ‘gevoelige gegevens’.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen eventueel verwerkt worden door dochterondernemingen en partners (leveranciers van diensten) van Laboratoires Bailleul International; dit uitsluitend om te slagen in de doeleinden van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectievelijke aanbestedingen en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van Gebruikers van https://bailleul.com/fr/ voornamelijk de medewerkers van ons team Klantenservice.


8. MELDEN VAN INCIDENTEN.

Ongeacht de geleverde inspanningen is geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele methode voor digitale opslag volledig veilig. Derhalve kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Op het moment dat wij kennisnemen van een beveiligingslek of -schending, zullen wij de betrokken Gebruikers op de hoogte stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten zijn gebaseerd op de voor ons geldende wettelijke verplichtingen op zowel landelijk als Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke meldingsverplichtingen te voldoen.

Zonder medeweten van de Gebruiker worden er geen Persoonsgegevens van Gebruikers van de Website https://bailleul.com/fr/ gepubliceerd, gedeeld, overgedragen, toegewezen of verkocht, ongeacht de gebruikte drager of externe partij. Het enige wat gegevensoverdracht mogelijk zou maken, is een eventuele overname van Laboratoires Bailleul International en diens rechten; in dat geval zou de partij die Laboratoires Bailleul International overneemt op zijn beurt gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen omtrent het opslaan en wijzigen van de gegevens van Gebruikers van https:/ /bailleul.com/fr/.

8.1 Beveiliging

Met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens neemt Laboratoires Bailleul International alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen alle vormen van verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, vrijgave, wijziging of vernietiging.


9. Hyperlinks, cookies en tags.

De Website https://bailleul.com/fr/ bevat een aantal hyperlinks naar andere websites; deze werden geïmplementeerd met toestemming van https://bailleul.com/fr/. Laboratoires Bailleul International is echter niet in staat om de content van de aldus bezochte Websites te controleren, en wijst derhalve alle verantwoordelijkheid in die zin af.

Tenzij u besluit cookies te deactiveren, dan stemt u in met gebruik ervan door de Website. U kunt deze cookies op elk moment gratis deactiveren via de daartoe aangeboden opties, met dien verstande dat uitschakelen ervan kan betekenen dat toegang tot alle of een deel van de op de Website aangeboden diensten beperkt of verhinderd zal zijn.

9.1. COOKIES

Een cookie is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in het apparaat van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam en internetprovider van Gebruiker, het gebruikte besturingssysteem en datum en tijdstip van toegang. Cookies vormen in geen geval een risico op beschadiging van het apparaat van de Gebruiker.

Laboratoires Bailleul International kan ervoor kiezen om de informatie over het Websitebezoek van de Gebruiker te verwerken, bijvoorbeeld de geraadpleegde pagina’s of uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt Laboratoires Bailleul International in staat om de inhoud van de Website en het navigeren door Gebruiker te verbeteren.

Cookies die het navigeren op en/of het leveren van de op de Website aangeboden diensten makkelijker maken, zijn door Gebruiker in te stellen via de browser. Het al dan niet accepteren van cookies resulteert respectievelijk in het opslaan van cookies op de harde schijf van het apparaat van de Gebruiker of het afwijzen ervan, dit laatste hetzij stelselmatig, hetzij per individuele website. Daarnaast kan Gebruiker zijn/haar browser zodanig instellen, dat het aanvaarden dan wel afwijzen van cookies van tijd tot tijd wordt aangeboden, voordat een cookie eventueel op de harde schijf van het apparaat van Gebruiker wordt geplaatst. Laboratoires Bailleul International wil daarbij de aantekening plaatsen dat het in dat geval kan gebeuren dat niet alle functies van de Website beschikbaar zijn.

Als Gebruiker ervoor kiest om het plaatsen van cookies op zijn/haar apparaat of browser te weigeren, of als Gebruiker de daar geplaatste cookies verwijdert, dan wordt Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar navigeren en gebruikservaring op de Website mogelijk beperkt zal zijn. Dit kan tevens het geval zijn als Laboratoires Bailleul International of een van haar partners, ten behoeve van technische compatibiliteit, de door het apparaat gebruikte browser en/of de instellingen voor taal en weergave of het land waarmee het apparaat verbonden lijkt te zijn, niet herkent.

In het voorkomende geval neemt Laboratoires Bailleul International afstand van elke aansprakelijkheid voor het beperkt functioneren van de Website en de diensten zoals aangeboden op https://bailleul.com/fr/, als dit het gevolg is van (i) het weigeren van cookies door Gebruiker of (ii) onvermogen van https://bailleul.com/fr/ om, vanwege de instellingen van de Gebruiker, de cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Website op te slaan of te raadplegen.

Elke browser is anders als het gaat om het beheer van cookies en de keuzeopties voor een Gebruiker. In het helpmenu van de browser vindt u hiervan een beschrijving, zodat u weet op welke manier u als Gebruiker uw cookievoorkeuren kunt instellen.

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om de gewenste cookieconfiguratie in te stellen of wijzigen. Laboratoires Bailleul International kan ook een beroep doen op externe dienstverleners om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie zoals beschreven in deze rubriek.

Tot slot: als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd en verder navigeert op de Website of de mobiele applicatie van https://bailleul.com/fr/, dan kunnen bij aanklikken van de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus die verschijnen op de Website of mobiele applicatie van https://bailleul.com/fr/, op het apparaat van Gebruiker (computer, tablet, mobiele telefoon) ook cookies geplaatst worden door Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus.

Dit soort cookies worden alleen op uw apparaat geplaatst als u hiermee instemt, door verder te navigeren op de Website of mobiele applicatie van https://bailleul.com/fr/. Op https://bailleul.com/fr/ kan de Gebruiker zijn/haar toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies te allen tijde intrekken.

9.2. TAGS

Zo nu en dan kan het gebeuren dat Laboratoires Bailleul International tags gebruikt en deze laat implementeren door een gespecialiseerde webanalist woonachtig in een ander land (met als gevolg dat ook de betreffende informatie in dat land wordt opgeslagen, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst via welke internetgebruikers toegang hebben tot de Website, als op de verschillende pagina's ervan.

Deze technologie stelt https://bailleul.com/fr/ in staat om de reacties van bezoekers op de Website en de doeltreffendheid van hun handelingen te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keer dat een pagina wordt geopend en informatie wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Website door de Gebruiker.

Dankzij deze tags kan de externe partner informatie verzamelen over bezoekers van zowel deze als andere websites, rapporten opstellen voor Laboratoires Bailleul International over de activiteit van de Website en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Website en het internet.


10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

Elk geschil dat gerelateerd is aan het gebruik van de Website https://bailleul.com/fr/ is onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. Met uitzondering van situaties waar dit wettelijk niet is toegestaan, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtelijke instanties in Genève, Zwitserland.

Bailleul in cijfers

250

Handelsvergunningen voor geneesmiddelen (wereldwijd).

x

56

Landen en 16 dochterondernemingen

x

100%

Familiebedrijf.