Právne informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Laboratóriá Bailleul International, akciová spoločnosť so základným kapitálom 110 000,00 CHF, sídliace na adrese Rue de Bourgogne 31, 1203 ŽENEVA, zaregistrované v obchodnom registri kantónu Ženeva pod číslom CH-660-1529012-5-CHE-182.074.614 DPH (ďalej len "Spoločnosť"), je vydavateľom internetovej stránky https://bailleul.com (ďalej len "Stránka").

Stránka je hostená spoločnosťou Infomaniak network SA, Avenue de la Praille, 26 – 1227 Carouge – Švajčiarsko IČO a DPH: CHE-103.167.648.

Laboratóriá Bailleul International udržiavajú svoju webovú stránku so zvláštnym dôrazom na kvalitu, úplnosť a bezpečnosť uvedených informácií. Okrem toho prijímajú primerané opatrenia na zabezpečenie správneho fungovania stránky.

Ak sa pri prehliadaní stránky vyskytne akýkoľvek problém alebo máte akúkoľvek inú otázku týkajúcu sa samej stránky, môžete nás kontaktovať na nasledovných údajoch: Laboratóriá Bailleul International, Rue de Bourgogne 31, 1203 ŽENEVA – contact@bailleul.com

Všeobecné podmienky používania

ROZSAH APLIKÁCIE

Prístup k stránke a používanie jej obsahu sa riadi týmito všeobecnými podmienkami používania. Prístupom a prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito všeobecnými podmienkami používania bez výhrad.

TERITORIALITA

Informácie na tejto stránke sú určené pre jednotlivcov a/alebo zdravotníckych profesionálov žijúcich vo Švajčiarsku. Iné krajiny môžu mať prístup k stránke, pričom ich legislatíva sa môže líšiť od švajčiarskej legislatívy. Informácie na stránke sa teda nemusia hodíť alebo byť v súlade s právnymi predpismi mimo Švajčiarska.

Táto stránka a jej obsah nie sú určené ani schválené na použitie v Spojených štátoch amerických alebo občanmi alebo rezidentmi Spojených štátov amerických.

PODMIENKY PRÍSTUPU K STRÁNKAM VYHRADENÝM PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PROFESIONÁLOV

Prístup k uvedeným stránkam je vyhradený pre profesionálnych používateľov, ktorí predtým vyplnili potrebný registračný formulár na pridelenie užívateľského mena a hesla.

Používateľ garantuje, že počas registračného procesu poskytol presné informácie. Zaväzuje sa informovať Laboratóriá Bailleul International bezodkladne a písomne (poštou, faxom, e-mailom) o akýchkoľvek zmenách týchto informácií.

Pridelené užívateľské meno a heslo sú prísne osobné. Používateľ je sám zodpovedný za ich uchovávanie a zachovanie dôvernosti. Zodpovedá aj za akékoľvek požiadavky a všeobecne za akékoľvek konanie, ktoré by mohlo byť vykonané pod jeho užívateľským menom a/alebo s jeho heslom.

Práva priznané užívateľovi a príslušné výhody sú osobné a nezlučiteľné. Ak sa stránka použije pomocou užívateľského mena a/alebo hesla, považuje sa, že ju použil príslušný užívateľ. Akékoľvek stratenie, zneužitie alebo neoprávnené použitie užívateľského mena a/alebo hesla a ich následky sú zodpovednosťou príslušného používateľa. V takom prípade sa používateľ zaväzuje bezodkladne informovať Laboratóriá Bailleul International, aby mohli okamžite zmeniť heslo pridelené pri registrácii.

Z technických alebo bezpečnostných dôvodov môžu Laboratóriá Bailleul International zmeniť užívateľské meno a/alebo heslo pridelené každému užívateľovi počas registrácie.

Príroda a rozsah informácií zverejnených na webovej stránke

Stránka vám môže ponúkať názory vyjadrené odborníkmi v určitom odbore súvisiacom s obsahom stránky alebo výňatky z tlačových článkov. Takéto informácie zaväzujú len odborníka, ktorého ste konzultovali, alebo autora článku a nemusia nutne odrážať názor Spoločnosti.

Stránka tiež môže obsahovať informácie týkajúce sa zdravia, fyzickej kondície, lekárskeho oboru alebo liečby, ktoré sú výlučne určené na ľudské použitie. Tieto informácie nie sú v žiadnom prípade lekársky názor a sú zverejnené len na účely informácií na stránke.

Nemali by ste používať tieto informácie na stanovenie diagnózy ochorenia alebo fyzického problému alebo na predpisovanie alebo užívanie liekov. Je na vás, aby ste sa poradili s lekárom alebo lekárnikom, ktorí sú odborníkmi v oblasti zdravia a sú jediní oprávnení poskytnúť vám vhodnú radu podľa vašej konkrétnej situácie.

Akceptujete, že spoločnosť nie je zodpovedná za informácie a služby poskytované na stránke, a súhlasíte s tým, že používanie týchto informácií a služieb sa riadi vašou výlučnou a plnou zodpovednosťou, kontrolou a riadením.

Nakoniec, informácie obsiahnuté a šírené na stránke môžu obsahovať priame alebo nepriame odkazy na produkty, programy a služby spoločnosti, ktoré nie sú oznamované alebo dostupné v niektorých krajinách alebo regiónoch a môžu byť ponúkané pod inou značkou a podliehať odlišným predpisom a podmienkam použitia podľa krajiny. Takéto odkazy neznamenajú úmysel spoločnosti predávať tieto produkty, programy alebo služby vo vašej krajine. Kontaktujte nás pre akékoľvek informácie o dostupných produktoch, programoch a službách vo vašej krajine.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Naša spoločnosť je držiteľom doménového mena https://bailleul.com. Stránka je dielom duševného vlastníctva chráneným zákonom o duševnom vlastníctve. Stránka ako celok a každý z jej zložiek (ako sú texty, stromy, softvér, animácie, obrazy, fotografie, ilustrácie, schémy, logo, zvuky, hudba atď.) sú, pokiaľ nie je uvedené inak, výlučným vlastníctvom našej spoločnosti, ktorá je jediná oprávnená používať príslušné práva duševného vlastníctva.

V súlade s ustanoveniami zákonov o duševnom vlastníctve, právnymi a regulačnými ustanoveniami všetkých krajín a medzinárodnými dohodami je používanie celej alebo časti stránky, najmä sťahovanie, reprodukcia, prenos, zobrazenie alebo šírenie, na iné účely ako na vaše osobné a súkromné použitie v neobchodných účeloch, prísne zakázané. Porušenie týchto ustanovení vás podlieha sankciám podľa zákonov o duševnom vlastníctve a trestného zákona, najmä pokiaľ ide o porušenie autorského práva a právnych predpisov o ochranných známkach, ako aj podľa občianskeho zákonníka v súvislosti s občianskou zodpovednosťou.

Značky a doménové mená, ako aj návrhy a modely, ktoré sa objavujú na stránke, sú výhradným vlastníctvom našej spoločnosti, pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek reprodukovanie alebo použitie týchto značiek, doménových mien, návrhov a modelov akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel je zakázané, rovnako ako ich poškodenie, pokiaľ nie je udelené písomné povolenie.

Naša spoločnosť má právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť celý alebo čiastočný obsah stránky, zmazať ho alebo dočasne zastaviť jeho šírenie.

ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ

Naša spoločnosť sa snaží zaistiť, že informácie dostupné prostredníctvom stránky sú presné a aktuálne. Avšak naša spoločnosť nezaručuje, že tieto informácie sú presné, úplné a aktuálne. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne časti stránky. Konkrétne informácie na stránke, poskytnuté akýmkoľvek spôsobom, nezakladajú žiadny lekársky názor. Preto prečítanie sekcií stránky vás v žiadnom prípade nezbavuje získania odborných rady alebo konzultácií s lekárom alebo odborníkom na zdravie (lekár, pediater, lekárnik atď.).

Naša spoločnosť nemôže byť v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek priame alebo nepriame škody, bez ohľadu na príčinu, pôvod, povahu a/alebo následky, ktoré vyplývajú z prezerania a/alebo používania stránky. Naša spoločnosť zjavne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prerušenie alebo neprístupnosť stránky, za chyby alebo za akékoľvek škody vyplývajúce z podvodu tretích strán na stránke (napríklad vniknutím).

Naša spoločnosť používa prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti súborov založených na osobných údajoch zhromaždených na stránke. Naša spoločnosť nemá kontrolu nad rizikami spojenými s fungovaním internetu a upozorňuje vás na možné riziká v súvislosti s dôvernosťou údajov, ktoré prechádzajú cez tento sieť.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Stránky tejto stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky prevádzkované tretími stranami. Naše hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán sú jednoducho určené na uľahčenie navigácie. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad aktuálnym alebo budúcim obsahom webových stránok tretích strán, na ktoré smerujú hypertextové odkazy zo stránky. Naša spoločnosť jednoducho odkazuje na tieto webové stránky tretích strán, ale v žiadnom prípade sa nezakladá na ich obsahu.

Preto naša spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť (najmä edičnú) za prístup k a/alebo obsah webových stránok tretích strán. Konkrétne, naša spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských práv, obchodných značiek alebo iných práv duševného vlastníctva, ktoré môžu vyplývať z prístupu na stránku cez hypertextový odkaz. Zodpovednosť za nezákonné, nevhodné alebo neúplné informácie obsiahnuté na webových stránkach tretích strán, a najmä za škody spôsobené použitím alebo neúžitím týchto informácií, nesie výhradne vydavateľ tejto webovej stránky a nie naša spoločnosť.

Vytváranie hypertextových odkazov na stránku, okrem odkazov na jej domovskú stránku, môže byť vykonané iba s predchádzajúcim písomným a výslovným súhlasom našej spoločnosti, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný bez nároku na náhradu. Stránky stránky nesmú byť v žiadnom prípade zakomponované do stránok inej webovej stránky. V každom prípade by mal návštevníkovi oznámiť, že mení stránku.

REKLAMA NA PRODUKT ALEBO SLUŽBU

Stránka neobsahuje žiadnu reklamu na produkt alebo službu v žiadnej forme.

Úpravy týchto podmienok

Naša spoločnosť vás informuje, že tieto všeobecné obchodné podmienky môžu byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Tieto zmeny sú publikované online a považujú sa za akceptované bez výhrad, keď pristúpite k stránke po ich zverejnení. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto sekciu.

JURISDIKCIA

Akýkoľvek spor týkajúci sa webovej stránky je predmetom súdnej právomoci súdov v kantóne Ženeva, Švajčiarsko, pričom sa vyhradzuje možnosť odvolania sa na Federálny súd.

KONCEPCIA, GRAFICKÝ DIZAJN, TECHNICKÝ VÝVOJ A ÚDRŽBA

Kreatívna a digitálna komunikačná agentúra

Annecy | Ženeva

Bailleul v číslach

250

celosvetovo zaregistrovaných liečivých prípravkov

x

56

krajín a 16 dcérskych spoločností

x

100%

rodinná firma