ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Πελάτης: κάθε επαγγελματίας ή ικανό φυσικό πρόσωπο κατά την έννοια των άρθρων 1123 και εξής του Αστικού Κώδικα, ή νομικό πρόσωπο, που επισκέπτεται τον Δικτυακό Τόπο που αποτελεί αντικείμενο των παρόντων γενικών όρων. 

Παροχές και υπηρεσίες: ο https://bailleul.com/greece/ παρέχει στους Πελάτες: 

Περιεχόμενο:  Όλα τα στοιχεία που συνιστούν τις πληροφορίες που υπάρχουν στον Δικτυακό Τόπο, ιδίως κείμενα - εικόνες - βίντεο. 

Πληροφορίες πελατών : Στο εξής αναφέρονται ως «Πληροφορίες», οι οποίες αντιστοιχούν σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να τηρούνται από το https://bailleul.com/greece/ για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικής έρευνας. 

Χρήστης: Χρήστης του Διαδικτύου που συνδέεται, χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο. 

Προσωπικές πληροφορίες: «Οι πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή μη, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία αναφέρονται» (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978). 

Οι όροι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα», «εκτελών την επεξεργασία» και «ευαίσθητα δεδομένα» έχουν την έννοια που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ: αριθ. 2016-679) 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 σχετικά με την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, οι χρήστες του δικτυακού τόπου ενημερώνονται από τον https://bailleul.com/greece/ για την ταυτότητα των διαφόρων εμπλεκομένων μερών στο πλαίσιο της υλοποίησης και της συνέχειάς της: 

Ιδιοκτήτης: SA Laboratoires Bailleul International Μετοχικό κεφάλαιο 110.000,00 CHF€ ΑΦΜ: CH-660-1529012-5-CHE-182.074.614 – Rue de Bourgogne 31 1203 GENEVA  

Υπεύθυνος για τη δημοσίευση: LEAO - contact@bailleul.com 

Ο υπεύθυνος για τη δημοσίευση είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Webmaster: LEAO - contact@bailleul.com 

Οικοδεσπότης: EVOK Altern8 SA - Rte des Arsenaux 9 - 1700 Fribourg – Suisse N° IDE : CHE-105.467.972  

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: gdpr@bailleul.com 2. ΓΕΝΙΚΟI OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Δικτυακός Τόπος αποτελεί πνευματικό έργο που προστατεύεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. Ο Πελάτης δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επαναχρησιμοποιήσει, να μεταβιβάσει ή να εκμεταλλευτεί για δικό του λογαριασμό όλα ή μέρος των στοιχείων ή των έργων του Δικτυακού Τόπου. 

Η χρήση του δικτυακού τόπου https://bailleul.com/greece/ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή και, ως εκ τούτου, οι χρήστες του δικτυακού τόπου https://bailleul.com/greece/ καλούνται να τους συμβουλεύονται τακτικά. 

Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι κανονικά προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Μπορεί, ωστόσο, να αποφασιστεί διακοπή για τεχνική συντήρηση, για την οποία το τεχνικό τμήμα θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες έγκαιρα, πριν από τις ημερομηνίες και τις ώρες διεκπεραίωσης. Η ιστοσελίδα https://bailleul.com/greece/ ενημερώνεται τακτικά από τον υπεύθυνο. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι νομικές ανακοινώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: είναι ωστόσο δεσμευτικές για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να ανατρέχει σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να τις λαμβάνει υπόψη του. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο δικτυακός τόπος https://bailleul.com/greece/ αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το https://bailleul.com/greece/ προσπαθεί να παρέχει στον δικτυακό τόπο https://bailleul.com/greece/ όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε αυτές οφείλονται σε αυτόν είτε σε τρίτους εταίρους που του παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. 

Όλες οι πληροφορίες στον δικτυακό τόπο https://bailleul.com/greece/ δίνονται ενδεικτικά και υπόκεινται σε εξέλιξη/δύναται να αναθεωρηθούν. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον δικτυακό τόπο https://bailleul.com/greece/ δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που έχουν γίνει από τη στιγμή που τέθηκαν σε ισχύ. 4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript. Ο δικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε υλική ζημία που σχετίζεται με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπροσθέτως, ο χρήστης του δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει πρόσβαση στον δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο υλικό, χωρίς ιούς και με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς. Ο ιστότοπος https://bailleul.com/gr/ φιλοξενείται από πάροχο υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: Αριθ. 2016-679) 

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προσβασιμότητα. Ο οικοδεσπότης διασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών του 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα του έτους. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία φιλοξενίας για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ιδίως για λόγους συντήρησης, βελτίωσης των υποδομών του, σε περίπτωση βλάβης των υποδομών της ή εάν οι Υπηρεσίες ανιχνεύσουν κίνηση που θεωρείται μη φυσιολογική. 

Ο https://bailleul.com/greece/ και ο οικοδεσπότης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου του Διαδικτύου, των τηλεφωνικών γραμμών ή του υλικού υπολογιστών και τηλεφωνίας, ιδίως σε περίπτωση συμφόρησης του δικτύου που εμποδίζει την πρόσβαση στον διακομιστή. 5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ 

Ο https://bailleul.com/greece/ είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι προσβάσιμα στον δικτυακό τόπο, ιδίως των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των λογότυπων, των βίντεο, των εικονιδίων και των ήχων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή του συνόλου ή μέρους των στοιχείων της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, εκτός αν έχει προηγηθεί γραπτή άδεια από: https://bailleul.com/greece/

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση και θα διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο https://bailleul.com/greece/ ενεργεί ως εκδότης του δικτυακού τόπου. Ο https://bailleul.com/greece/ είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και την ορθότητα του Περιεχομένου που δημοσιεύει. 

Ο https://bailleul.com/greece/ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για άμεσες και έμμεσες ζημίες που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο https://bailleul.com/greece/ και προκύπτουν είτε από τη χρήση υλικού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας. 

Ο https://bailleul.com/greece/ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για έμμεσες ζημίες (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιριών) που προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου https://bailleul.com/greece/. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους διαδραστικούς χώρους (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον χώρο επαφής). Ο https://bailleul.com/greece/ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτάται στον εν λόγω χώρο και παραβιάζει τη νομοθεσία που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Κατά περίπτωση, ο https://bailleul.com/greece/ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεωρήσει τον χρήστη αστικά ή/και ποινικά υπεύθυνο, ιδίως σε περίπτωση μηνυμάτων ρατσιστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφίες κ.λπ.). 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τους κανονισμούς σχετικά με την επικοινωνία μάρκετινγκ, τον νόμο της 21ης Ιουνίου 2014 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, τον νόμο περί προστασίας δεδομένων της 6ης Αυγούστου 2004 καθώς και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ: αριθ. 2016-679). 

7.1 Υπεύθυνοι για τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού του Χρήστη και της πλοήγησής του στον Δικτυακό Τόπο, υπεύθυνος για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η: Laboratoires Bailleul International. Ο https://bailleul.com/greece/ εκπροσωπείται από τον κ. COUPE, τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Ως υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει, ο https://bailleul.com/greece/ δεσμεύεται να τηρεί τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Ειδικότερα, είναι ευθύνη του Πελάτη να καθορίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων του, να παρέχει στους υποψήφιους και τους πελάτες του, μετά τη συγκατάθεσή τους, ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους και να τηρεί μητρώο επεξεργασίας που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όποτε ο https://bailleul.com/greece/ επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, ο https://bailleul.com/greece/ λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ακρίβεια και τη συνάφεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους ο https://bailleul.com/greece/ τα επεξεργάζεται. 

7.2 Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της Laboratoires Bailleul International.   

Αυτό το έννομο συμφέρον συνίσταται στη διαχείριση των αιτημάτων που λαμβάνουμε από χρήστες του Διαδικτύου μέσω του δημόσιου δικτυακού τόπου της https://bailleul.com/greece/

7.3 Σκοπός των δεδομένων που συλλέγονται 

Ο https://bailleul.com/greece/ μπορεί να επεξεργάζεται το σύνολο ή μέρος των δεδομένων: 

• για να καταστεί δυνατή η πλοήγηση στον Δικτυακό Τόπο και η διαχείριση και η ιχνηλασιμότητα των υπηρεσιών που παραγγέλνει ο χρήστης: δεδομένα σύνδεσης και χρήσης του Δικτυακού Τόπου, τιμολόγηση, ιστορικό παραγγελιών κ.λπ. 

• για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στον υπολογιστή (spamming, hacking...): εξοπλισμός υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την πλοήγηση, διεύθυνση IP, κωδικός πρόσβασης (κατακερματισμένος) 

• για τη βελτίωση της πλοήγησης στον Δικτυακό Τόπο: δεδομένα σύνδεσης και χρήσης 

• για τη διεξαγωγή προαιρετικών ερευνών ικανοποίησης για τον https://bailleul.com/greece/ : διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• για την πραγματοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας (sms, email): αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail 

Η Laboratoires Bailleul International δεν πωλεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς. 

7.4 Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι χρήστες του https://bailleul.com/greece/ έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

• το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ) και διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), επικαιροποίησης, πληρότητας των δεδομένων των Χρηστών, το δικαίωμα δέσμευσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), όταν αυτά είναι ανακριβή, ελλιπή, διφορούμενα, παρωχημένα ή όταν απαγορεύεται η συλλογή, χρήση, κοινοποίηση ή διατήρησή τους 

• το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή (άρθρο 13-2γ του ΓΚΠΔ) 

• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων των Χρηστών (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) 

• το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ) 

• το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που παρέχουν οι Χρήστες, όταν τα δεδομένα αυτά υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής τους ή βάσει συμβολαίου (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ) 

• το δικαίωμα να καθορίσει την τύχη των δεδομένων των Χρηστών μετά το θάνατό τους και να επιλέξει σε ποιον θα κοινοποιήσουν (ή όχι) τα δεδομένα του η Laboratoires Bailleul International  σε τρίτο μέρος που έχει προηγουμένως ορίσει. 

Μόλις η Laboratoires Bailleul International  λάβει γνώση του θανάτου ενός Χρήστη και ελλείψει οδηγιών του, η Laboratoires Bailleul International αναλαμβάνει να καταστρέψει τα δεδομένα του. 

7.5 Επικοινωνία για την άσκηση των δικαιωμάτων σας 

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να μάθει πώς η Laboratoires Bailleul International χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ή πώς θα ασκήσει ένα δικαίωμα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τη Laboratoires Bailleul International:  

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: gdpr@bailleul.com  

Γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: PharMarketing, Data Protection Officer pour Laboratoires Bailleul International, 8 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois, Γαλλία 

Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιθυμεί να διορθώσει, να ενημερώσει ή να διαγράψει η Laboratoires Bailleul International , ταυτοποιώντας τον εαυτό του με ακρίβεια με αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο). 

Τα αιτήματα διαγραφής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στη Laboratoires Bailleul International από τον νόμο, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση ή την αρχειοθέτηση εγγράφων. Τέλος, οι χρήστες του https://bailleul.com/gr/ μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας όπου διαμένουν. 

7.6 Περίοδος διατήρησης δεδομένων 

Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για 2 (δύο) χρόνια μετά την τελευταία σας ερώτηση μέσω του δικτυακού τόπου μας ή μετά τη διάρκεια της εμπορικής μας σχέσης μαζί σας.   

7.7 Μη κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

H Laboratoires Bailleul International δεν επεξεργάζεται, φιλοξενεί ή μεταφέρει τις πληροφορίες που συλλέγει για τους πελάτες που βρίσκoνται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που έχει αναγνωριστεί ως «μη κατάλληλη» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να ενημερώσει εκ των προτέρων τον πελάτη. Ωστόσο, η Laboratoires Bailleul International παραμένει ελεύθερη να επιλέγει τους τεχνικούς και εμπορικούς υπεργολάβους της, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: αριθ. 2016-679). 

Η Laboratoires Bailleul International δεσμεύεται να λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριών και ιδίως για να διασφαλίσει ότι δεν θα κοινοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ωστόσο, εάν υποπέσει στην αντίληψη της Laboratoires Bailleul International ένα περιστατικό που επηρεάζει την ακεραιότητα ή την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του Πελάτη, η Laboratoires Bailleul International ενημερώνει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό και ανακοινώνει τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν. Επιπροσθέτως, η Laboratoires Bailleul International δεν συλλέγει «ευαίσθητα δεδομένα». 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Χρήστη μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις θυγατρικές της Laboratoires Bailleul International και τους υπεργολάβους (παρόχους υπηρεσιών), αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας πολιτικής. 

Εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, τα κύρια πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών του https://bailleul.com/gr/ είναι κυρίως οι υπάλληλοι της εξυπηρέτησης πελατών μας. 

8. ΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ ΣΥΜΒAΝΤΟΣ 

Όσο κι αν προσπαθούμε, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου και καμία μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απολύτως ασφαλής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια. Εάν αντιληφθούμε παραβίαση της ασφάλειας, θα ειδοποιήσουμε τους επηρεαζόμενους χρήστες ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι διαδικασίες αναφοράς συμβάντων λαμβάνουν υπόψη τις νομικές μας υποχρεώσεις, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε πλήρως τους πελάτες μας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του λογαριασμού τους και να τους παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να τους βοηθήσουμε να εκπληρώσουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις αναφοράς τους. 

Κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη του δικτυακού τόπου https://bailleul.com/greece/ δημοσιεύεται εν αγνοία του χρήστη, ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται, εκχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η υπόθεση της εξαγοράς της Laboratoires Bailleul International και των δικαιωμάτων της θα επέτρεπε τη διαβίβαση των προαναφερθέντων πληροφοριών στον πιθανό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα είχε την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του δικτυακού τόπου https://bailleul.com/greece/

8.1 Ασφάλεια 

Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Laboratoires Bailleul International λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μεταβολή ή καταστροφή. 

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ, «COOKIES» ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Ο δικτυακός τόπος https://bailleul.com/greece/ περιέχει έναν αριθμό υπερσυνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους, που έχουν δημιουργηθεί με την άδεια του https://bailleul.com/greece/. Ωστόσο, η Laboratoires Bailleul International δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που επισκέπτονται με αυτόν τον τρόπο και, κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το γεγονός αυτό. 

Εάν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας τις επιλογές απενεργοποίησης που σας προσφέρονται και υπενθυμίζονται παρακάτω, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να μειώσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες ή μέρος αυτών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο. 

9.1. « COOKIES »

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη και αποθηκεύονται στο τερματικό του Χρήστη (π.χ. υπολογιστής, smartphone), (εφεξής «Cookies»). Αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομα τομέα του Χρήστη, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης. Τα cookies δεν βλάπτουν το τερματικό του χρήστη με κανέναν τρόπο. 

Η Laboratoires Bailleul International είναι πιθανό να επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Χρήστη στον Δικτυακό Τόπο, όπως οι σελίδες που επισκέφθηκε και οι αναζητήσεις που πραγματοποίησε. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στη Laboratoires Bailleul International να βελτιώσει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και την εμπειρία περιήγησης του Χρήστη. 

Τα cookies διευκολύνουν την πλοήγηση ή/και την παροχή υπηρεσιών που προτείνονται από τον Δικτυακό Τόπο, ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να του επιτρέπει να αποφασίσει εάν τα αποδέχεται ή όχι, ώστε τα cookies να αποθηκεύονται στο τερματικό ή, αντίθετα, να απορρίπτονται, είτε συστηματικά είτε ανάλογα με τον αποστολέα τους. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ρυθμίσει το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής του έτσι ώστε να του προτείνεται κάθε φορά η αποδοχή ή η άρνηση των Cookies, πριν από την πιθανή καταγραφή ενός Cookie στο τερματικό του. Η Laboratoires Bailleul International ενημερώνει τον χρήστη ότι, στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης του χρήστη ενδέχεται να μην είναι πλήρως διαθέσιμες. 

Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να αποδεχτεί την αποθήκευση των Cookies στο τερματικό ή το πρόγραμμα περιήγησής του ή εάν διαγράψει τα αποθηκευμένα εκεί, ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η πλοήγηση και η εμπειρία του στον Δικτυακό Τόπο ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβεί όταν η Laboratoires Bailleul International ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών τους δεν μπορεί να αναγνωρίσει, για λόγους τεχνικής συμβατότητας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από το τερματικό, τις ρυθμίσεις γλώσσας και οθόνης ή τη χώρα από την οποία το τερματικό φαίνεται να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. 

Κατά περίπτωση, η Laboratoires Bailleul International αρνείται κάθε ευθύνη για τις συνέπειες που σχετίζονται με την υποβαθμισμένη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται από τον ιστότοπο https://bailleul.com/greece/ που προκύπτουν από (i) την άρνηση των Cookies από τον Χρήστη (ii) την αδυναμία του https://bailleul.com/greece/ να αποθηκεύσει ή να συμβουλευτεί τα Cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους λόγω της επιλογής του Χρήστη. Για τη διαχείριση των Cookies και των επιλογών του χρήστη, η διαμόρφωση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική. Περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης, το οποίο δείχνει πώς ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις επιθυμίες του σχετικά με τα Cookies. 

Ανά πάσα στιγμή, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκφράσει και να τροποποιήσει τις επιθυμίες του σχετικά με τα Cookies. Η Laboratoires Bailleul International θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών για να τον βοηθήσουν να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. 

Τέλος, κάνοντας κλικ στα εικονίδια που αντιστοιχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Twitter, Facebook, Linkedin και Google Plus που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο https://bailleul.com/gr/ ή στην εφαρμογή του για κινητά τηλέφωνα και εάν ο Χρήστης έχει αποδεχτεί την κατάθεση των cookies συνεχίζοντας την πλοήγησή του στον δικτυακό τόπο ή στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του https://bailleul.com/greece/, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αφήσουν cookies στα τερματικά σας (υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο). 

Αυτού του είδους τα cookies κατατίθενται στα τερματικά σας μόνο εάν συναινείτε σε αυτά, συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο ή στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα της https://bailleul.com/fr/. Ωστόσο, ανά πάσα στιγμή, ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την κατάθεση αυτού του τύπου cookies από το   https://bailleul.com/greece/

9.2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

H Laboratoires Bailleul International μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιεί web beacons (επίσης γνωστά ως «tags», «action tags», «single-pixel GIFs», «clear GIFs», «invisible GIFs» και «one-to-one GIFs») και να τα αναπτύσσει μέσω ενός συνεργάτη με ειδίκευση στο web analytics που μπορεί να βρίσκεται (και επομένως να αποθηκεύει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη) σε μια ξένη χώρα. Αυτές οι ετικέτες τοποθετούνται τόσο στις διαδικτυακές διαφημίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο όσο και στις διάφορες σελίδες του Δικτυακού Τόπου. 

Αυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει στον δικτυακό τόπο https://bailleul.com/gr/ να αξιολογεί τις αντιδράσεις των επισκεπτών σε αυτόν και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του (για παράδειγμα, τον αριθμό των φορών που ανοίγει μια σελίδα και τις πληροφορίες που συμβουλεύεται), καθώς και τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου από τον Χρήστη. 

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου και άλλων δικτυακών τόπων χάρη σε αυτές τις ετικέτες, να συντάσσει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου για τη Laboratoires Bailleul International και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου. 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. 

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού τόπου https://bailleul.com/greece/ υπόκειται στο ελβετικό δίκαιο. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος δεν το επιτρέπει, αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Γενεύης στην Ελβετία. 

Η BAILLEUL ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

250

Άδειες κυκλοφορίας για φαρμακευτικά προϊόντα (παγκόσμια)

|

56

Χώρες και 16 Θυγατρικές

|

100%

Οικογενειακή επιχείρηση